In 2024 ligt onze focus op de thema’s Armoedebestrijding / Schuldhulpverlening, Inburgering, Laaggeletterheid en Jeugdzorg. Ook volgen wij de ontwikkelingen van Lokaal-O, een belangrijke stichting in de Baarnse samenleving.

Vanuit de gemeente verwachten wij in 2024 onder andere formele adviesvragen op inclusie, jeugdparticipatie, Werk en Inkomen, mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid.

Wij richtten ons in 2024 op: 

  • het volgen van de uitgebrachte adviezen van de afgelopen jaren: wat waren onze adviezen en wat is de stand van zaken met betrekking tot het beleidsterrein in het algemeen en de uitvoering van de reacties van het college naar aanleiding van onze adviezen in het bijzonder.
  • het systematischer uitvoeren van werkbezoeken zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van uitgebrachte of toekomstige adviezen en om contacten in de Baarnse samenleving te leggen en te onderhouden
  • meer aandacht besteden aan PR-activiteiten om de contacten met de achterban te versterken. 

In de afgelopen jaren zijn de meeste belangrijke thema’s binnen het sociaal domein in gemeentelijke meerjaren beleidsnota’s en uitvoeringsplannen uitgewerkt. Daarbij waren wij als adviescommissie betrokken.

In 2024 specifiek
aandacht voor:
 
 Armoedebestrijding / Schuldhulpverlening
 
Inburgering 
 
Jeugdzorg

 

 

Nuttige